Có 1 kết quả:

韎韐 mèi gé

1/1

mèi gé

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái bịt gối trong đồ mặc tế