Có 1 kết quả:

魅力四射 mèi lì sì shè ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄙˋ ㄕㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) glamorous
(2) charming
(3) seductive