Có 1 kết quả:

妹妹 mèi mei

1/1

mèi mei [mèi mèi]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) younger sister
(2) young woman
(3) CL:個|个[ge4]