Có 2 kết quả:

門閥 mén fá门阀 mén fá

1/2

mén fá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rich and powerful family

Một số bài thơ có sử dụng

mén fá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rich and powerful family