Có 2 kết quả:

門外 mén wài门外 mén wài

1/2

mén wài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

outside the door