Có 2 kết quả:

猕猴 mí hóu ㄇㄧˊ ㄏㄡˊ獼猴 mí hóu ㄇㄧˊ ㄏㄡˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

macaque