Có 2 kết quả:

弥漫星云 mí màn xīng yún瀰漫星雲 mí màn xīng yún

1/2

Từ điển Trung-Anh

diffuse nebula

Từ điển Trung-Anh

diffuse nebula