Có 1 kết quả:

免不了 miǎn bù liǎo

1/1

miǎn bù liǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unavoidable
(2) can't be avoided