Có 2 kết quả:

免受伤害 miǎn shòu shāng hài免受傷害 miǎn shòu shāng hài

1/2

Từ điển Trung-Anh

to avoid damage

Từ điển Trung-Anh

to avoid damage