Có 2 kết quả:

免疫反应 miǎn yì fǎn yìng免疫反應 miǎn yì fǎn yìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

immune response

Từ điển Trung-Anh

immune response