Có 2 kết quả:

面临困难 miàn lín kùn nán面臨困難 miàn lín kùn nán

1/2

Từ điển Trung-Anh

to be faced with problems

Từ điển Trung-Anh

to be faced with problems