Có 1 kết quả:

妙不可言 miào bù kě yán

1/1

miào bù kě yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

too wonderful for words