Có 2 kết quả:

妙語如珠 miào yǔ rú zhū妙语如珠 miào yǔ rú zhū

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) smart words like a string of pearl
(2) scintillating witticisms

Từ điển Trung-Anh

(1) smart words like a string of pearl
(2) scintillating witticisms