Có 1 kết quả:

民女 mín nǚ

1/1

mín nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

woman from an ordinary family