Có 2 kết quả:

民主党人 mín zhǔ dǎng rén民主黨人 mín zhǔ dǎng rén

1/2

Từ điển Trung-Anh

a Democratic party member

Từ điển Trung-Anh

a Democratic party member