Có 2 kết quả:

民族自决 mín zú zì jué民族自決 mín zú zì jué

1/2

Từ điển Trung-Anh

self-determination

Từ điển Trung-Anh

self-determination