Có 2 kết quả:

明矾 míng fán明礬 míng fán

1/2

míng fán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phèn chua

Từ điển Trung-Anh

alum

míng fán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

alum