Có 1 kết quả:

名目繁多 míng mù fán duō

1/1

míng mù fán duō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

names of many kinds (idiom); items of every description