Có 2 kết quả:

名师出高徒 míng shī chū gāo tú ㄇㄧㄥˊ ㄕ ㄔㄨ ㄍㄠ ㄊㄨˊ名師出高徒 míng shī chū gāo tú ㄇㄧㄥˊ ㄕ ㄔㄨ ㄍㄠ ㄊㄨˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

A famous teacher trains a fine student (idiom). A cultured man will have a deep influence on his successors.

Từ điển Trung-Anh

A famous teacher trains a fine student (idiom). A cultured man will have a deep influence on his successors.