Có 1 kết quả:

酩酊大醉 mǐng dǐng dà zuì

1/1

mǐng dǐng dà zuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dead drunk
(2) as drunk as a lord