Có 2 kết quả:

謬見 miù jiàn ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ谬见 miù jiàn ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) erroneous views
(2) false idea
(3) false opinion

Từ điển Trung-Anh

(1) erroneous views
(2) false idea
(3) false opinion