Có 1 kết quả:

磨光 mó guāng

1/1

mó guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to polish