Có 2 kết quả:

摩娑 mó suō摩挲 mó suō

1/2

mó suō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 摩挲[mo2 suo1]