Có 1 kết quả:

末段 mò duàn

1/1

mò duàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) final segment
(2) last stage

Một số bài thơ có sử dụng