Có 2 kết quả:

墨角兰 mò jiǎo lán ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄢˊ墨角蘭 mò jiǎo lán ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

marjoram (Origanum majorana)

Từ điển Trung-Anh

marjoram (Origanum majorana)