Có 2 kết quả:

謀臣猛將 móu chén měng jiàng谋臣猛将 móu chén měng jiàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

strategic experts and powerful generals (idiom)

Từ điển Trung-Anh

strategic experts and powerful generals (idiom)