Có 2 kết quả:

謀臣武將 móu chén wǔ jiàng谋臣武将 móu chén wǔ jiàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

strategic experts and powerful generals (idiom)

Từ điển Trung-Anh

strategic experts and powerful generals (idiom)