Có 1 kết quả:

拇外翻 mǔ wài fān

1/1

mǔ wài fān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bunion
(2) hallux valgus