Có 2 kết quả:

目标 mù biāo目標 mù biāo

1/2

mù biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) target
(2) goal
(3) objective
(4) CL:個|个[ge4]

mù biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) target
(2) goal
(3) objective
(4) CL:個|个[ge4]