Có 2 kết quả:

目标市场 mù biāo shì chǎng目標市場 mù biāo shì chǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

target market

Từ điển Trung-Anh

target market