Có 2 kết quả:

目不暇給 mù bù xiá gěi目不暇给 mù bù xiá gěi

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) the eye cannot take it all in (idiom); too many good things to see
(2) a feast for the eyes

Từ điển Trung-Anh

(1) the eye cannot take it all in (idiom); too many good things to see
(2) a feast for the eyes