Có 1 kết quả:

目不暇接 mù bù xiá jiē

1/1

mù bù xiá jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. too much for the eye to take in (idiom); a feast for the eyes