Có 2 kết quả:

木管乐器 mù guǎn yuè qì木管樂器 mù guǎn yuè qì

1/2

Từ điển Trung-Anh

woodwind instrument

Từ điển Trung-Anh

woodwind instrument