Có 1 kết quả:

目光 mù guāng

1/1

mù guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sight
(2) vision
(3) view
(4) gaze
(5) look

Một số bài thơ có sử dụng