Có 2 kết quả:

目光呆滞 mù guāng dāi zhì目光呆滯 mù guāng dāi zhì

1/2

Từ điển Trung-Anh

to have a lifeless look in one's eyes (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to have a lifeless look in one's eyes (idiom)