Có 1 kết quả:

目盲 mù máng

1/1

mù máng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blind
(2) blindness