Có 1 kết quả:

目挑心招 mù tiǎo xīn zhāo

1/1

mù tiǎo xīn zhāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the eye incites, the heart invites (idiom); flirtatious
(2) making eyes at sb