Có 2 kết quả:

目无法纪 mù wú fǎ jì目無法紀 mù wú fǎ jì

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) with no regard for law or discipline (idiom); flouting the law and disregarding all rules
(2) in complete disorder

Từ điển Trung-Anh

(1) with no regard for law or discipline (idiom); flouting the law and disregarding all rules
(2) in complete disorder