Có 1 kết quả:

目下 mù xià ㄇㄨˋ ㄒㄧㄚˋ

1/1

mù xià ㄇㄨˋ ㄒㄧㄚˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

at present

Một số bài thơ có sử dụng