Có 1 kết quả:

目下 mù xià

1/1

mù xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

at present

Một số bài thơ có sử dụng