Có 1 kết quả:

木已成舟 mù yǐ chéng zhōu ㄇㄨˋ ㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the timber has been turned into a boat already (idiom)
(2) fig. what is done cannot be undone