Có 2 kết quả:

拿你沒辦法 ná nǐ méi bàn fǎ ㄋㄚˊ ㄋㄧˇ ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ拿你没办法 ná nǐ méi bàn fǎ ㄋㄚˊ ㄋㄧˇ ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) don't know what to do with you
(2) can't really say no to you

Từ điển Trung-Anh

(1) don't know what to do with you
(2) can't really say no to you