Có 1 kết quả:

那倒是 nà dào shi

1/1

nà dào shi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Oh that's true! (interjection of sudden realization)