Có 2 kết quả:

那么 nà mé ㄋㄚˋ ㄇㄜˊ那麼 nà mé ㄋㄚˋ ㄇㄜˊ

1/2

Từ điển phổ thông

1. vì vậy, cho nên
2. và

Từ điển phổ thông

1. vì vậy, cho nên
2. và