Có 2 kết quả:

那么 nà mé那麼 nà mé

1/2

nà mé [nà me]

giản thể

Từ điển phổ thông

1. vì vậy, cho nên
2. và

nà mé [nà me]

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. vì vậy, cho nên
2. và