Có 2 kết quả:

納尼 nà ní纳尼 nà ní

1/2

nà ní

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(Internet slang) what? (loanword from Japanese 何 なに nani)

nà ní

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Internet slang) what? (loanword from Japanese 何 なに nani)