Có 2 kết quả:

那时候 nà shí hou那時候 nà shí hou

1/2

nà shí hou

giản thể

Từ điển Trung-Anh

at that time

nà shí hou

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

at that time