Có 1 kết quả:

那些 nà xiē

1/1

nà xiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

those