Có 1 kết quả:

奶名 nǎi míng

1/1

nǎi míng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pet name for a child
(2) infant name