Có 2 kết quả:

乃是 nǎi shì乃至 nǎi shì

1/2

nǎi shì [nǎi zhì]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngay cả khi

Một số bài thơ có sử dụng