Có 1 kết quả:

奶油菜花 nǎi yóu cài huā

1/1

nǎi yóu cài huā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

creamed cauliflower