Có 1 kết quả:

奶油小生 nǎi yóu xiǎo shēng

1/1

nǎi yóu xiǎo shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) handsome but effeminate man
(2) pretty boy